ใบอนุญาตในการเปิดโบรกเกอร์ Forex

ใบอนุญาตในการเปิดโบรกเกอร์ Forex มีความสำคัญอย่างไร

การซื้อขายสกุลเงินต่างประเทศ หรือ Forex เป็นตลาดการเงินที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุดในโลก โดยมีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันมากกว่า 6.6 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ด้วยเหตุนี้ จึงมีการเปิดโบรกเกอร์ Forex ขึ้นมากมายทั่วโลก เพื่อให้บริการซื้อขายสกุลเงินให้กับนักลงทุน อย่างไรก็ตาม การเปิดโบรกเกอร์ Forex บางรายที่ดำเนินธุรกิจอย่างผิดกฎหมาย โดยมิได้รับอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อนักลงทุนได้ ดังนั้น ใบอนุญาตในการเปิดโบรกเกอร์ Forex จึงมีความสำคัญต่อทั้งเทรดเดอร์และโบรกเกอร์ Forex ดังนี้

สำหรับเทรดเดอร์

ใบอนุญาตช่วยให้เทรดเดอร์มั่นใจได้ว่าโบรกเกอร์ Forex นั้นได้รับอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เหมาะสม และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่กำหนดไว้ ซึ่งจะช่วยคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์ของเทรดเดอร์ ดังนี้

 • คุ้มครองเงินทุนของนักลงทุน: หน่วยงานกำกับดูแลจะกำหนดให้โบรกเกอร์ Forex เก็บรักษาเงินทุนของลูกค้าแยกต่างหากจากเงินทุนของโบรกเกอร์เอง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเงินทุนของลูกค้าจะได้รับการคุ้มครองหากโบรกเกอร์ Forex ล้มละลาย
 • คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของนักลงทุน: หน่วยงานกำกับดูแลจะกำหนดให้โบรกเกอร์ Forex รักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอย่างรัดกุม
 • คุ้มครองการปฏิบัติตามกฎระเบียบ: หน่วยงานกำกับดูแลจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าโบรกเกอร์ Forex ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยปกป้องนักลงทุนจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจของโบรกเกอร์ Forex

ตัวอย่างหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่หน่วยงานกำกับดูแลอาจกำหนดไว้ ได้แก่

 

 •  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลงทุน เช่น การกำหนดให้โบรกเกอร์ Forex นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงของการซื้อขาย Forex ให้กับลูกค้าอย่างครบถ้วน
 • หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง เช่น การกำหนดให้โบรกเกอร์ Forex มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันการขาดทุนของลูกค้า
 • หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการควบคุมภายใน เช่น การกำหนดให้โบรกเกอร์ Forex มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันการทุจริต

สำหรับโบรกเกอร์ Forex

ใบอนุญาตช่วยให้โบรกเกอร์ Forex สามารถประกอบธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และได้รับความเชื่อถือจากเทรดเดอร์ ดังนี้

 • ได้รับความเชื่อถือจากเทรดเดอร์: เทรดเดอร์จะมีความมั่นใจและไว้วางใจที่จะใช้บริการกับโบรกเกอร์ Forex ที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง
 • สามารถเข้าถึงตลาดการเงินได้มากขึ้น: โบรกเกอร์ Forex ที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลในหลายประเทศ จะสามารถเข้าถึงตลาดการเงินได้มากขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งโบรกเกอร์และนักลงทุน

คุณสมบัติในการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ Forex


ใบอนุญาตในการเปิดโบรกเกอร์ Forex นั้น ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศ โดยทั่วไปแล้ว คุณสมบัติในการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ Forex นั้น จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 • ทุนจดทะเบียน: ต้องมีทุนจดทะเบียนเพียงพอตามที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด
 • ระบบงานและบุคลากร: มีระบบงานและบุคลากรที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ
 • ระบบบริหารความเสี่ยง: มีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ

นอกจากคุณสมบัติข้างต้นแล้ว โบรกเกอร์ Forex จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่กำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแลนั้นๆ อีกด้วย เช่น หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลงทุน หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการควบคุมภายใน เป็นต้น


เทรดเดอร์ควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับใบอนุญาตในการเปิดโบรกเกอร์ Forex


เทรดเดอร์ควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับใบอนุญาตในการเปิดโบรกเกอร์ Forex ของแต่ละประเทศ เพื่อเลือกโบรกเกอร์ Forex ที่เชื่อถือได้และได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับใบอนุญาตได้จากเว็บไซต์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่างหน่วยงานกำกับดูแล Forex ในประเทศต่างๆ

 • ประเทศไทย: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
 • สหรัฐอเมริกา: Commodity Futures Trading Commission (CFTC)
 • สหราชอาณาจักร: Financial Conduct Authority (FCA)
 • ออสเตรเลีย: Australian Securities and Investments Commission (ASIC)

ตัวอย่างกรณีศึกษา

ในปี 2563 มีโบรกเกอร์ Forex รายหนึ่งในประเทศไทยถูกก.ล.ต. สั่งระงับการประกอบธุรกิจเนื่องจากไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เช่น ไม่ได้เก็บรักษาเงินทุนของลูกค้าแยกต่างหากจากเงินทุนของโบรกเกอร์เอง และไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลงทุน เช่น ไม่ได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงของการซื้อขาย Forex ให้กับลูกค้าอย่างครบถ้วน

กรณีศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าหากเทรดเดอร์เลือกโบรกเกอร์ Forex ที่ไม่มีใบอนุญาตหรือได้รับอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลที่ไม่น่าเชื่อถือ ก็อาจประสบความเสี่ยงที่สูญเสียเงินทุนได้

บทสรุป

ใบอนุญาตในการเปิดโบรกเกอร์ Forex มีความสำคัญต่อทั้งเทรดเดอร์และโบรกเกอร์ Forex เทรดเดอร์ควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับใบอนุญาตในการเปิดโบรกเกอร์ Forex ของแต่ละประเทศ เพื่อเลือกโบรกเกอร์ Forex ที่เชื่อถือได้และได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง
อ่านต่อ…


Nortia by GAD FX คือบริษัทที่ให้บริการรับเปิดโบรกเกอร์ Forex ให้กับผู้ประกอบการที่ต้องการเปิดธุรกิจโบรกเกอร์ Forex ของตัวเอง Nortia by GAD FX ให้บริการครบวงจร ตั้งแต่การจดทะเบียนบริษัท การจัดตั้งสำนักงาน การเลือกแพลตฟอร์มการซื้อขาย ไปจนถึงการอบรมพนักงาน

Nortia by GAD FX มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในธุรกิจ Forex มากกว่า 10 ปี ให้บริการด้วยมาตรฐานระดับสากล ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเปิดโบรกเกอร์ Forex ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

บทความแนะนำ

Scroll to Top